Languages

Ura

Fact corner

Introduction

Ura is a language of Vanuatu. It is spoken in Southern Vanuatu, north Erromanga island. .

The Ura Verb

Sample Verbs

to biteahli
to bloweli, elumsi
to breatheesomsak
to burnehni
to buyvasi
to chewamai
to chooseamsi
to climbeci
to comevenim
to cookehni
to countisbi
to cryereŋ
to cut, hackarvi
to die, be deadimis
to digocli
to drinkomni
to eateni
to fallohmol
to fearivani
to flowarare
to flyerkep
to growerpo
to hearelŋi, erŋi
to hideamon
to hitdai
to holdovohlowi
to killdahlini
to know, be knowledgeableocori
to laughdoŋgorwa
to lie downahlei
to live, be aliveomorop
to open, uncoverdaibelek
to plantowi
to sayoco
to scratchelei
to seeocsi
to sewehli
to shootarvasi
to sitarap
to sleepahleiba
to sniff, smelliŋok
to spitarvani
to splitarek
to squeezeavis
to stab, pierceehli
to standwade
to stealomrokŋi
to suckaŋmu
to swellalam
to swimalcai
to thinkdaro
to throwdavaŋi
to tie up, fasteniri
to turnoprei
to walkovocor
to vomitelwa
to workoburak
to yawnamwap

Verb Wiki

Verbix Website

edit SideBar

Copyright Verbix 1995-2016