Verbs

Jita Verb List

Jita verbs ordered by stem.

 • oku-a:jiBu -- punish (S)
 • okw-a:mba -- begin
 • okw-a:ndika -- write (S)
 • okw-a:ngarira -- watch out
 • okw-a:ngu:a -- be quick
 • okw-aca -- light
 • okw-aika -- talk
 • okw-aikana -- talk
 • okw-aikya -- talk
 • okw-ajura -- crawl
 • okw-amini -- trust (S)
 • okw-ana -- scream
 • okw-anika -- spread to dry
 • okw-anikira -- spread to dry
 • okw-ara -- make the bed
 • okw-arama -- mourn
 • okw-asiBwa -- be sick
 • okw-asya -- split with an axe; cut open
 • okw-ata -- break (fragile)
 • okw-atika -- break (of something fragile)
 • oku-Ba -- be; become
 • oku-Ba:ga -- slaughter
 • oku-Ba:mba -- stretch a hide
 • oku-BaBa -- singe
 • oku-BaBuka -- become singed
 • oku-Bagara -- weed with a rake
 • oku-Bara -- count
 • oku-Baruka -- burst
 • oku-Barura -- burst
 • oku-Barura -- slap
 • oku-Bata -- be sticky
 • oku-Be:ja -- carve
 • oku-Be:ya -- lie; tattle
 • oku-Be:yera -- lie; tattle
 • oku-Beja -- break off a piece of ugali
 • oku-BiBa -- sow broadcast
 • oku-BiBana -- border
 • oku-Bii:rirwa -- get angry
 • oku-Bii:rirwanira -- get angry at each other
 • oku-Bii:risya -- anger
 • oku-Bii:risyanya -- anger
 • oku-Bika -- tell s.o. has died
 • oku-Bina -- dance
 • oku-Bira -- foam; bubble
 • oku-Bira -- be warm; get warm
 • oku-Birikira -- call
 • oku-Birima -- run
 • oku-Birimira -- run
 • oku-Birimya -- chase
 • oku-Bisa -- hide
 • oku-Bisya -- warm
 • oku-Biya -- be bad
 • oku-Bo:ja -- find and pick up
 • oku-Bo:nja -- taste alcohol
 • oku-Bona -- see; get
 • oku-Bonana -- see; get
 • oku-Boneka -- eat (very respectful)
 • oku-Bonekana -- happen (good)
 • oku-Bonekana -- have visions
 • oku-Bonera -- get
 • oku-Boo:rora -- untie
 • oku-Boo:rorana -- untie
 • oku-Bora -- rot
 • oku-Boya -- tie
 • okuBoyana -- tie
 • oku-Bu:mba -- mold (clay)
 • oku-Bu:ndura -- shoot (gun)
 • oku-Bu:sya -- ask
 • oku-Bu:sya:nya -- ask
 • oku-Bu:ta -- smother; grow mold on cassava
 • oku-BuBa -- envy
 • oku-Buka -- comb
 • oku-Buma -- hit; beat
 • oku-Bumana -- hit
 • oku-Bumira -- hit
 • oku-Bumirira -- hammer
 • oku-Bumisya -- hit
 • oku-Bura -- get lost
 • oku-Burwa -- be lacking
 • oku-Busya -- lose
 • oku-Butuka -- dock
 • oku-Bwe:gura -- bark
 • oku-Bwi:ra -- tell
 • oku-Bwi:rana -- tell
 • oku-Bwi:rira -- tell
 • oku-Bya:ra -- plant
 • oku-Bya:rira -- transplant
 • oku-ca -- dawn (LJD)
 • oku-ca:nga:nya -- mix
 • oku-ce:ra -- let lie fallow
 • oku-cererwa -- be late (S)
 • oku-cu:ma -- jump
 • oku-cu:nda -- shake fermented milk
 • oku-cuma -- get wealthy
 • oku-curija -- whistle
 • oku-cwa:gura -- cross
 • oku-daka -- grab at s.t. falling
 • oku-di:mura -- dilute
 • okw-e:nda -- like
 • okw-e:ndana -- like
 • okw-enya -- play
 • okw-era -- be white; clean
 • okw-erera -- float (S)
 • okw-erera -- sweep (LJD)
 • okw-ererwa -- understand
 • okw-eresya -- show how
 • okw-eresyanya -- show how
 • oku-erura -- rescue
 • okw-esa -- throw
 • okwesa -- ignore
 • okw-esana -- throw
 • okw-esesya -- throw
 • okw-esya -- clean
 • oku-fo:ra -- plane
 • oku-fogera -- approach
 • oku-fogesesya -- push close
 • oku-fogesya -- push close
 • oku-fu:mbika -- bake in ashes
 • oku-fu:mbika -- swell (of lymph glands)
 • oku-fu:mbura -- guess a riddle
 • oku-fu:ndikira -- cover with a lid
 • oku-fu:ndukura -- uncover
 • oku-fu:ndura -- uncover
 • oku-fu:nga -- fast (S)
 • oku-fu:ra -- undress
 • oku-fuBura -- spit
 • oku-fuBurira -- spit
 • oku-fuga -- paddle
 • oku-fukuta -- pump bellows
 • oku-fuma -- insult; abuse
 • oku-fumirisya -- curse
 • oku-funa -- break; fracture
 • oku-funika -- be broken
 • oku-fura -- wash clothes
 • oku-furira -- wash clothes
 • oku-furirisya -- place a curse on
 • oku-furuka -- move (residence)
 • oku-fururusya -- nauseate; irritate
 • oku-fuu:ra -- blow (nose)
 • oku-fwa -- die
 • oku-fwa -- leak
 • oku-fwa:fya -- dress
 • oku-fwa:ra -- dress; wear
 • oku-fwe:ra -- die
 • oku-fwi:ma -- hunt
 • oku-fwi:mba -- swell
 • oku-fwi:nda -- butt with the head
 • oku-ga:mba -- say
 • oku-ga:nda -- coagulate
 • oku-gaBa -- distribute
 • oku-gaBana -- share
 • oku-gaBira -- distribute; applic
 • oku-gaga -- spoil; go bad
 • oku-gana -- tell a story
 • oku-ganira -- sympathize
 • oku-ganira -- tell a story
 • oku-garura -- regurgitate
 • oku-ge:nda -- go
 • oku-ge:nderera -- continue
 • oku-gega -- take; carry
 • oku-gera -- flow
 • oku-gesa -- harvest grain; reap; winnow
 • oku-geya -- gossip
 • oku-go:nga -- crash into
 • oku-goBa -- steer
 • oku-gomoka -- become very fat
 • oku-gona -- snore
 • oku-goso:ra -- unweave
 • oku-gosora -- visit; take a walk
 • oku-gosorera -- visit
 • oku-gu:ndisya -- glue (S)
 • oku-gu:ndura -- discover
 • oku-gugura -- jostle
 • oku-gura -- buy
 • oku-guruka -- fly
 • oku-gusisya -- sell
 • oku-gusya -- sell
 • oku-gwa -- fall
 • oku-gwa:ta -- catch; seize; grasp
 • oku-gwa:ta -- touch
 • oku-gwa:tana -- adjoin
 • oku-gwa:tana -- hold hands
 • oku-gwi:sya -- fall
 • oku-i:ga -- find
 • oku-i:ga -- pass exams
 • oku-i:gira -- find
 • oku-i:ka -- load
 • okw-i:mba -- sing
 • oku-i:nda -- wake from a deep sleep
 • oku-i:ndana -- wake from a deep sleep
 • oku-i:nduka -- change one's mind
 • oku-i:nduka -- turn over
 • oku-i:ndura -- turn over
 • okw-i:ngana -- be equal in size; rank
 • okw-i:ngira -- enter
 • oku-i:nja -- change; exchange
 • oku-i:njanya -- change; exchange
 • oku-i:rimbuka -- break out in a rash
 • oku-i:rira -- burn down
 • oku-i:siBwa -- be cooked
 • oku-i:sya -- cook
 • okw-iBa -- steal
 • okw-iBura -- give birth
 • okw-iBusya -- give birth
 • okw-iga -- imitate
 • okw-igana -- imitate
 • okw-igara -- close
 • okw-igara -- lock
 • okw-igere:ra -- bully
 • okw-igirira -- close
 • okw-iguka -- open
 • okw-igura -- open
 • okw-igurura -- open
 • okw-igururira -- open
 • okw-igurusya -- open
 • okw-igusya -- be sated
 • okw-iguta -- be sated
 • oku-igwa -- be tired
 • okw-ii:gira -- learn
 • okw-ii:gisya -- teach
 • okw-ii:gisyanya -- teach
 • okw-ii:ra -- sweat
 • okw-ii:rira -- weed by hand
 • okw-ijira -- come to; for; board
 • okw-ijo:ngo:ra -- to go around in a circle
 • okw-ijura -- fill
 • okw-ijusya -- fill
 • okw-ika -- submerge
 • okw-ikara -- live; dwell
 • okw-ikirisya -- agree
 • okw-ikirisya:nya -- agree
 • okw-ima -- deny
 • okw-ima -- be stingy
 • okw-ima:mya -- lie down
 • okw-imereguru -- stand
 • okw-imuca -- wake
 • okw-imuka -- wake up
 • okw-imurika -- shine
 • okw-inika -- soak
 • okw-inuka -- stop work for the day
 • okw-irafura -- be black
 • okw-isiga -- depend on
 • okw-isiga -- hope; have faith
 • okw-isu:ma -- crouch
 • okw-iswa:ra -- feel shame
 • okw-isya -- kill
 • okw-isya -- refresh; rest
 • okw-isya -- breathe
 • okw-ita -- kill
 • okw-ita -- kill
 • okw-itege:resya -- be careful
 • okw-itegeka -- filter
 • okw-itika -- spill
 • okw-itira -- kill
 • okw-itira -- pour
 • okw-itirana -- kill
 • okw-itirira -- water (plants)
 • okw-itura -- be settled
 • okw-itwi:ka -- carry off
 • okw-iu:ra -- serve ugali
 • okw-iu:rira -- be cured; feel better
 • okw-iya -- be enough
 • oku-ji:nga -- surround
 • oku-ji:nga -- wind
 • oku-ji:ngira -- surround
 • oku-ji:ngurura -- unwind
 • oku-jiBira -- keep quiet
 • oku-jiga -- cheat
 • oku-jimya -- kid
 • oku-jiya -- swim
 • oku-jo:ngo:ra -- to be driven crazy
 • oku-jugura -- slander
 • oku-juna -- save
 • oku-ka:nda -- press the abdomen
 • oku-ka:nya -- be plenty
 • oku-kaBuka -- become clever
 • oku-kama -- coagulate
 • oku-kama -- milk
 • oku-kama -- reign
 • oku-kamura -- squeeze
 • oku-kara -- dry meat
 • oku-kara:nga -- fry
 • oku-ke:ya -- decrease
 • oku-keBuka -- blink
 • oku-keBukira -- blink at
 • oku-keBura -- blink
 • oku-keneka -- filter for salt
 • oku-kesya -- greet
 • oku-ki:ka -- put across
 • oku-ki:nga -- arrive
 • oku-ki:sya -- change direction
 • oku-kira -- overcome
 • oku-kira -- be spared
 • oku-ko:mba -- scoop
 • oku-ko:ndererwa -- be happy; pleased
 • oku-ko:nderesya -- cause to be happy
 • oku-ko:ndya -- make good
 • oku-ko:nja -- fabricate; construct; put together
 • oku-ko:nja -- repair
 • oku-ko:nyora -- break
 • oku-ko:ra -- be delayed
 • oku-kofya -- pick up
 • oku-kokora -- get old
 • oku-kokorima -- crow
 • oku-kome:ra -- be tough; mature
 • oku-kome:sya -- toughen
 • oku-komera -- slaughter (trad.)
 • oku-komeresya -- confirm
 • oku-komeresya -- tie securely
 • oku-konyora -- break soil
 • oku-kopesya -- loan
 • oku-kora -- do
 • oku-korera -- do
 • oku-koroga -- stir
 • oku-korora -- cough
 • oku-kosya -- do
 • oku-kosyanya -- do
 • oku-kota -- bend into a hook
 • oku-koto:ra -- unbend
 • oku-kotora -- scratch
 • oku-ku:ra -- lift
 • oku-ku:rira -- thin out
 • oku-ku:rira -- weed rice
 • oku-ku:risya -- weed rice
 • oku-ku:ta -- smother
 • oku-kuBa -- fold; wrap up
 • oku-kuga -- happen upon
 • oku-kugutira -- hurry
 • oku-kuja -- recognize good deeds
 • oku-kukumya -- drive fish with nets
 • oku-kuma -- heap
 • oku-kuma -- hm' in surprise
 • oku-kumiBwa -- be astonished
 • oku-kumira -- heap
 • oku-kumu:ka -- be well-known
 • oku-kuna -- grate (S)
 • oku-kunyura -- peel sisal
 • oku-kura -- grow
 • oku-kurira -- grow
 • oku-kutu:ara -- rust
 • oku-kwe:pa -- avoid
 • oku-kwe:sa -- drag
 • oku-la:mba -- do quickly
 • oku-la:mba -- lick; erode
 • oku-la:ngirira -- smell good
 • oku-la:ni -- criticize
 • oku-la:rika -- invite
 • oku-laBira -- pass a place; pass by for
 • oku-laBirwa -- forget
 • oku-laBuja -- taste food
 • oku-laBurira -- taste food
 • oku-laBya -- flash
 • oku-laBya -- bear fruit
 • oku-laga -- promise
 • oku-laga -- take one's leave
 • oku-lagana -- take one's leave
 • oku-lagara -- drop
 • oku-lagasya -- drop
 • oku-lagura -- cure
 • oku-lamira -- receive
 • oku-lamura -- decide
 • oku-lamurira -- decide
 • oku-lasa -- throw at
 • oku-lasya -- throw at
 • oku-le:Ba -- graze
 • oku-le:Ba -- tend herd; keep livestock
 • oku-le:ta -- bring
 • oku-le:tera -- bring
 • oku-le:ya -- lengthen
 • oku-lema -- refuse
 • oku-lemara -- become lame; mutilated
 • oku-lemesya -- deny s.t. to someone
 • oku-lera -- raise children
 • oku-li:nda -- protect a field
 • oku-li:nda -- wait
 • oku-li:ndirira -- wait
 • oku-li:sya -- eat
 • oku-li:sya -- herd
 • oku-liBata -- walk; step on
 • oku-liBatira -- walk around
 • oku-lima -- cultivate; farm
 • lingira -- look at; examine
 • oku-linya -- climb
 • oku-lira -- cry
 • oku-lisya -- cry
 • oku-liya -- pay (LJD)
 • oku-liyana -- pay (LJD)
 • oku-lo:ja -- visit a sick person
 • oku-lo:nda -- look for
 • oku-lo:rera -- just look on
 • oku-lo:ta -- dream
 • oku-loBa -- hook (fish)
 • oku-loga -- bewitch
 • oku-loja -- try
 • oku-loma -- talk; speak
 • oku-lomera -- talk
 • okulomerana -- talk
 • oku-lora -- see; be awake
 • oku-lorera -- watch
 • oku-lu:Ba -- fetch
 • oku-lu:Ba -- follow
 • oku-lu:Bana -- follow
 • oku-lu:Birira -- follow in order; all the time
 • oku-lu:nga -- season
 • oku-lu:ngura -- burn dry (food)
 • oku-lu:ngusya -- burn (food)
 • oku-lugu:ra -- have a bad surprise
 • oku-lugu:sya -- give a bad surprise
 • oku-luma -- bite
 • oku-lumika -- suck
 • oku-lumya -- tie tightly
 • oku-lwa:na -- fight
 • oku-lwa:ra -- sicken; be ill; groan
 • oku-lwa:ririrwa -- be sickly
 • oku-lya -- eat
 • oku-lya -- be sharp
 • oku-ma:ma -- sleep; lie down
 • oku-ma:mira -- sleep somewhere
 • oku-mara -- finish; complete; cease
 • oku-mari:sya -- finish up
 • oku-menya -- know
 • oku-menyekana -- be well-known
 • oku-menyerera -- investigate; check on
 • oku-menyesya -- introduce
 • oku-mera -- germinate; grow (of plants)
 • oku-mera -- get jiggers
 • oku-mi:ra -- boil dry
 • oku-mira -- swallow
 • oku-monyoka -- break off
 • oku-mwe:ga -- cut hair
 • oku-mwe:ga -- shave
 • oku-nama -- tell a secret
 • oku-ne:na -- suckle
 • oku-neneya -- fatten
 • oku-noga -- dance rhythmically
 • oku-noga -- pick cotton; gather (flowers; fruit)
 • oku-noga -- pound to flour
 • oku-nura -- be sweet
 • oku-nya -- defecate
 • oku-nyamuka -- destroy
 • oku-nyamura -- destroy; spoil
 • oku-nyasya -- trouble
 • oku-nyiga -- choke
 • oku-nyirira -- cool
 • oku-nyirira -- have very black skin
 • oku-nyirisya -- cool; cure; heal
 • oku-nyu:nga -- meet
 • oku-nyurura -- pull
 • oku-nyururana -- pull
 • oku-nyururira -- pull
 • oku-nyururirana -- pull
 • oku-nyururwa -- be interested in
 • oku-nyurusya -- pull
 • okunyurusya -- pull
 • oku-nywa -- drink
 • oku-nywe:sya -- water (animals)
 • okw-o:nda -- be thin
 • oku-o:nda -- beat to pieces
 • okw-o:nga -- join
 • oku-o:nga -- bribe
 • oku-o:ngera -- sleep
 • oku-o:ngesya -- increase (LJD)
 • okw-oca -- roast (LJD)
 • okw-ocera -- roast
 • okw-oga -- bathe (LJD)
 • okw-onya -- let animals get in crops
 • okw-osera -- follow in age
 • okw-osya -- bathe
 • okw-osyanya -- bathe
 • okw-ota -- warm oneself
 • oku-pa:su:ra -- slap awake
 • oku-pasura -- operate; cut open
 • oku-pi:nda -- hem
 • oku-pima -- examine (S)
 • oku-pu:nguja -- reduce
 • oku-pu:nguka -- reduce
 • oku-sa:Bura -- bail out (water from a canoe)
 • oku-sa:kura -- grab from
 • oku-sa:mba -- harass
 • i:n-sa:mbu -- land holdings
 • oku-sa:mburura -- scatter
 • oku-sa:na -- be friendly
 • oku-sa:nda -- propose marriage
 • oku-sa:ndaBya -- hook many fish with one cast
 • oku-sa:nga -- meet
 • oku-sa:ngamara -- be sour
 • oku-sa:ngana -- meet
 • oku-sa:ngira -- join forces
 • oku-sa:njaga -- pulverize
 • oku-sa:ra -- circumcize
 • oku-sa:rira -- be bitter
 • oku-sa:sira -- forgive
 • oku-saBa -- request
 • oku-saBika -- submerge
 • oku-saBura -- dish out
 • oku-sagaruka -- be active
 • oku-saka -- look for food
 • oku-saka:ra -- roof
 • oku-sakira -- help
 • oku-sakirana -- help
 • oku-sakura -- spear fish
 • oku-sana -- hurt with a hoe
 • oku-sara -- cut fine
 • oku-sara -- go mad
 • oku-sararuka -- split
 • oku-sarira -- prune
 • oku-sasa -- get sick (polite)
 • oku-se:gura -- tease
 • oku-se:ja -- weed with a tool
 • oku-se:kana -- shout
 • oku-seka -- laugh
 • oku-sekera -- laugh at
 • oku-senya -- collect firewood
 • oku-sera -- boil
 • oku-sereka -- hide
 • oku-sesya -- boil
 • oku-si:Ba -- go without eating
 • oku-si:ka -- bury
 • oku-si:kura -- disinter
 • oku-si:ma -- thank
 • oku-si:mba -- dig
 • oku-si:mba -- harvest root crops
 • oku-si:mbira -- harvest root crops
 • oku-si:nda -- roar
 • oku-si:nda -- use a secret language
 • oku-si:ndika -- push
 • oku-si:ndikana -- push
 • oku-si:ndikira -- push
 • oku-si:nga -- rub
 • oku-si:nga -- win; pass
 • oku-si:tara -- doubt
 • oku-si:tara -- halt development
 • oku-siBa -- block
 • oku-siBika -- tether
 • oku-siBura -- untether
 • oku-siga -- leave; let go
 • oku-sikitika -- be sad (S)
 • oku-sima -- extinguish
 • oku-simura -- converse
 • oku-simya -- extinguish (a fire)
 • oku-sira -- send
 • oku-siriBa -- smooth
 • oku-sirira -- burn down; burn dry
 • oku-sirira -- send
 • oku-sirisya -- burn (food)
 • oku-siro:ra -- urinate
 • oku-sisya -- accompany; cause to send
 • oku-sitaka -- accuse (S)
 • oku-siyana -- play
 • oku-so:ka -- come from
 • oku-so:ka -- hate
 • oku-so:mbokerwa -- understand a problem
 • oku-so:mbora -- explain
 • oku-so:mborera -- explain
 • oku-soBa -- tangle
 • oku-soBora -- untangle
 • oku-soma -- read; pray (S)
 • oku-soma -- stab; thrust into
 • oku-some:resya -- point to
 • oku-somo:ra -- pull out
 • oku-somo:sya -- pull out;
 • oku-somo:syanya -- pull out
 • oku-sona -- sew
 • okusonera -- sew
 • oku-sora -- choose
 • oku-sosora -- peel
 • oku-sosya -- remove
 • oku-su:ra -- visit a sick person
 • oku-su:rira -- check on
 • oku-suBa -- return
 • oku-suBisya -- return to
 • oku-suBya -- return to
 • oku-suka -- weave; plait
 • oku-sukura -- uncover (cloth)
 • oku-suru:mbara -- be sad
 • oku-suru:mbasya -- sadden
 • oku-susana -- be similar; resemble (very closely)
 • oku-swe:ja -- filter alcohol
 • oku-swi:kira -- roof
 • oku-sya -- grind
 • oku-sya:na -- play
 • oku-sye:ra -- grind
 • oku-ta -- put
 • oku-ta:mba -- perform trad. rites
 • oku-ta:mbucanya -- cross
 • oku-taBa -- smear
 • oku-tagasya -- boil
 • oku-taja -- step on
 • oku-tama -- fail
 • oku-tami:ra -- be drunk
 • oku-tamira -- eat (respectful)
 • oku-tamwa -- fail
 • oku-tanaka -- vomit
 • oku-taya -- draw liquid
 • oku-tayarisya -- prepare (S)
 • oku-te:ka -- capture
 • oku-te:ka -- cook
 • oku-te:kana -- capture
 • oku-te:kana -- compel
 • oku-te:kera -- cook
 • oku-te:ma -- cut
 • oku-te:mera -- cut
 • oku-te:merana -- cut
 • oku-te:mesya -- cut; use to cut
 • oku-te:muka -- tear easily
 • oku-te:mura -- tear easily
 • oku-te:musya -- tear easily
 • oku-te:ngeja -- support
 • oku-te:sya -- grab; take away
 • oku-tega -- trap; trick
 • oku-tegera -- shirk
 • oku-tegera -- trap; trick
 • oku-tegeresya -- listen
 • oku-temisya -- break
 • oku-temya -- break
 • oku-tera -- put
 • oku-terera -- put
 • oku-terera -- slip
 • oku-tesya -- take away
 • oku-timya -- doubt
 • oku-timyatimya -- be doubtful
 • oku-tirimya -- spin
 • oku-tisya -- borrow
 • oku-to:ngora -- pick fruit
 • oku-to:nya -- drip
 • oku-toga -- name
 • oku-tonesya -- hurt a sore
 • oku-tu:ka -- descend
 • oku-tu:nga -- compose
 • oku-tu:nga -- tame
 • oku-tu:ra -- land
 • oku-tu:ra -- put down; place; set
 • oku-tu:ra -- reside
 • oku-tura -- be able to
 • oku-tura -- pass by
 • oku-turira -- pass by
 • oku-twa:nga -- pound
 • oku-twa:ngira -- pound
 • oku-twa:ra -- marry (of a man)
 • oku-twa:rwa -- marry (of a woman)
 • oku-u:a -- blow away (LJD)
 • oku-u:Bai:sya -- frighten
 • oku-u:Baya -- fear
 • oku-u:Bayana -- fear
 • ok -u:mbaka -- build (LJD)
 • ok-u:mbakira -- build
 • oku-u:mbika -- get thousands
 • oku-u:mura -- rest
 • oku-u:musya -- calm
 • oku-u:ngura -- compete in drumming; dancing
 • oku-u:nguruka -- tall (of leaves; fruit)
 • oku-u:ngurura -- to fall (of leaves; fruit)
 • oku-u:ngurura -- shell corn
 • oku-u:ngwa -- hear; feel
 • oku-u:ngwa:na -- get along
 • oku-u:ngwa:na -- hear; feel
 • oku-u:nya -- smell (bad)
 • oku-u:ra -- thresh
 • oku-u:su -- concern (S)
 • oku-u:ta:ra -- be hurt
 • oku-u:ta:sya -- hurt
 • oku-u:tuBa -- give a speech (S)
 • okuuja -- come
 • ok -uma -- dry (LJD)
 • ok -umya -- dry
 • oku-wa -- be used up; finished
 • oku-wejekana -- be possible (S)
 • oku-wesya -- stop bearing fruit; milk
 • oku-wewe:ta -- whisper
 • oku-wewe:tera -- whisper; applic
 • oku-ya -- burn
 • oku-ya -- ripen; be ripe
 • oku-ya:mba -- sow
 • oku-ya:na -- give
 • oku-ya:nana -- give
 • oku-ya:nja -- sit
 • oku-yaga -- scratch
 • oku-yaka:na -- argue
 • oku-yakura -- harvest honey
 • oku-yana -- discipline
 • oku-yarara -- shiver; tremble; shake
 • oku-yata -- feud with
 • oku-yata -- get stuck
 • oku-yata -- tangle
 • oku-yatika -- put in a small space
 • oku-ye:ka -- carry on the back; hip
 • oku-ye:mba -- start a fire
 • oku-ye:mba -- blow (on; up; away; TLS)
 • oku-ye:nda -- fracture
 • oku-yesa -- forge
 • oku-yo:mba -- quarrel
 • oku-yo:ra -- clear away
 • oku-yo:ra -- sharpen
 • oku-yu:nga -- sift (LJD)
 • okwama -- look after; care for
 • (oku)ba na masiiri -- be owed by
 • (oku)bagajura -- open (=set ajar) a door
 • (oku)bamba -- apply by stretching; spread ov
 • (oku)bambaga -- spread; smear on
 • (oku)banika -- roast
 • (oku)baraga -- grind coarsely
 • okubarera -- sew
 • (oku)barira -- sew; weave; knit
 • (oku)baya -- be afraid (TLS)
 • (oku)Beyeresya -- slander (cause to tell lies?)
 • (oku)bisya -- boil
 • bitimya -- start off; send away (TLS)
 • bogoma -- boil up
 • (oku)Bonekana -- be prominent; visible; appear
 • boya amwi -- pack; tie together
 • boyerera -- wind up (thread)
 • (oku)bumba -- become round
 • (oku)burabura -- fade; disappear
 • burera -- kite??
 • butura -- cut; break; snap
 • (oku)buuta -- be high (of meat)
 • chinja -- slaughter
 • fua -- give away (present)
 • fumbata -- grasp; hold in arm
 • (oku)fumbatira -- embrace
 • (oku)fumbika -- turn upside down; turn over
 • fwafya -- clothe
 • gabanya -- divide; distribute
 • (oku)gandaruka -- spread; scatter
 • garama -- lie on one's back
 • (oku)geruka -- diminish; grow less
 • (oku)goma -- bend; twist
 • gondosya -- come on suddenly
 • gumya -- seize
 • ia -- be properly flavoured
 • (okw)ibaja -- coagulate
 • (okw)ibatika -- squeeze oneself up against wal
 • ibururira -- dance (of men; to show courage
 • ibururira -- strut proudly
 • (okw)iburwa -- be born
 • (okw)ichuka -- remember
 • ifukama -- kneel
 • (okw)ifuma -- swear
 • (okw)ifunya -- squeeze oneself up against wal
 • iga -- overcome; win; vanquish
 • (okw)igana -- deny
 • (okw)iganirisya -- think; imagine
 • (okw)igorora -- stretch oneself
 • (okw)igumirisya -- suffer; bear patiently
 • (okw)igwaura -- yawn
 • (okw)ijunga -- jump; leap
 • (okw)ijura -- become full
 • (okw)ijura jabijabi -- abound
 • (okw)ikaajuka -- avoid
 • (okw)ikora -- act
 • ikosya -- get intoxicated
 • ikumya -- boast; brag; praise oneself
 • ikurura -- crawl; creep
 • (okw)imita -- be pregnant
 • (okw)imusya -- lift up; pick up
 • inama -- lean; bend down; slope
 • indura -- alter; change
 • (okw)ingana -- match; harmonise
 • (okw)inganya -- put together for comparison
 • (okw)ingira -- go in; come in
 • (okw)isijana -- be adjacent; border
 • (okw)isinesya -- wash oneself (after evacuating
 • isingura -- surround
 • isingusya -- go round; turn round
 • (kw)isukura -- grunt; grumble
 • okwitaama -- break wind
 • (okw)itabwa -- answer a call
 • (okw)itemeka -- bring to light
 • (okw)itemusya -- sneeze
 • (okw)itindikira -- fall short
 • (okw)itiringa -- be round
 • itirira -- pour (TLS)
 • (okw)itukama -- squat (on the haunches)
 • (okw)iya -- please; satisfy
 • (okw)iyaga -- scratch; grate
 • iyekeka -- be leaning
 • iyima -- abstain
 • (oku:)ja -- come (TLS)
 • (oku)jaja -- get wet
 • jibirira -- be quiet
 • (oku)jira -- bring; fetch
 • (oku)joroboka -- be loose; faint; weak
 • (oku)kanda -- knead
 • kanganya -- startle; jerk
 • (ku)kara -- sweep up; collect in a heap (r
 • (ku)karambuka -- step over
 • (oku)kena -- want; need; wish
 • (oku)kinga -- protect by charm
 • (oku)komba -- hollow out
 • (oku)konderwa -- become cheerful
 • (oku)kononyara -- be stunted; spoilt
 • okukorana -- have sexual intercourse with
 • kujura -- stumble
 • (oku)kumanya -- store up; collect; stack; pile up
 • kumira -- pile up; pile loads on head
 • kura -- push
 • kurabira -- befit; suit
 • kurubura -- grate
 • (oku)kurura -- pull; drag
 • -kuya -- be fully grown
 • (oku)laba -- taste
 • (oku)lagirira -- order; direct
 • lamburura -- make straight
 • (oku)legeja -- try
 • (oku)legeja -- examine; measure; test
 • limirira -- hem; make a border
 • (oku)linda -- chase (away)
 • lingiralingira -- look around
 • lipa -- pay (TLS)
 • (oku)lisya masiri -- lend; borrow
 • loba -- fish up; pull out
 • (oku)loberesya -- copy a pattern
 • lorerera -- lean on; rely on
 • luka -- weave; knit
 • lunga -- mix (ingredients)
 • (oku)lya masiiri -- borrow
 • (oku)miga -- wring; squeeze out; press out (oil seed; sugar can
 • miriija -- cook in water or fat
 • (oku)mirika -- give light to
 • (oku)moga -- mould (pottery)
 • muruguru -- dawn (TLS)
 • (oku)nara -- get accustomed
 • (oku)nengesya -- spoil
 • -ng'oroota -- snore; snort
 • (oku)nyegera -- itch
 • nyiga -- become jammed
 • nyunya -- suck
 • okunywerera -- melt
 • (oku)o:ngerera -- close (eyes; mouth)
 • (oku)ona -- escape; recover
 • (oku)ora -- escape; recover
 • okuotufya -- spoil; blind
 • (oku)ra:nda -- be spread abroad; become gener
 • runduma -- ramble
 • sabwa -- request
 • (oku)sabya -- dip
 • saga -- increase
 • (oku)sagasya -- stir
 • sagirira -- become long
 • sambara -- palpitate
 • (oku)sang'arara -- ferment; turn sour
 • sangasya -- stir; mix by stirring
 • (oku)saraga -- protect by charm
 • saraganya -- imitate
 • sasya -- mix; put together
 • (oku)senya -- cut firewood
 • (oku)siba -- stop up; fill a hole
 • sigana -- separate; leave each other
 • okusigara -- remain; stay; be left over
 • (oku)sigasya -- leave over
 • sika -- sink
 • sindirira -- pack; press together
 • singa -- go round; turn round
 • (oku)sirigisya -- obstruct
 • (oku)siriika -- be settled; be in good order
 • siringisya -- turn round
 • (oku)siririsya -- polish
 • (oku)soeresya -- incite
 • okusombora -- arrange; put in order
 • (oku)someka -- set up; appoint
 • song'ora -- cut to shape; sharpen to a poi
 • (oku)sorosya -- assemble; collect
 • (oku)sosya -- put forth; produce; display
 • (oku)subya -- answer
 • sukurura -- dig up; dig out
 • surura -- revive
 • okususa -- resemble
 • (oku)susubura -- take the skin off; bruise
 • -ta -- come to an end
 • taka -- catch unawares; startle
 • takirisya -- catch unawares; startle
 • -tama -- rest heavily on; be burdensome
 • tanya -- separate; set apart
 • (oku)tasya -- sharpen
 • -tigira -- be lame
 • (oku)tija -- pinch; make narrow
 • okuto:mbana -- have sexual intercourse with
 • tobora -- bore a hole
 • (oku)tubira -- sink; be drowned
 • okutuma -- blow bellows
 • tuma -- send
 • (oku)tundikira -- cover (up)
 • tunya -- bend
 • (oku)tunyatunya -- crumple
 • (oku)tura -- penetrate
 • (oku)tuuta -- exorcise; drive out a devil
 • (oku)twarisya -- give in marriage (of parents;
 • (oku)twika -- tangle
 • twika -- take up a heavy load
 • (oku)uma -- move away; migrate
 • (oku)unyirisya -- smell out; sniff
 • (oku)ura -- strip off (e.g. grains of corn
 • (oku)urura -- leak; ooze out; glide; trickle
 • (oku)woya -- spend time
 • (oku)yabayaba -- flap the wings wildly; flutter
 • (oku)yabayaba -- shiver; shudder
 • yaika -- pronounce; speak (TLS)
 • yaka -- burn (TLS)
 • (oku)yama -- get fat (of animals)
 • (oku)yamba -- plant; sow
 • (oku)yambanya -- put together; compose
 • yambuka -- pass; surpass
 • yambuka -- cross (a river)
 • yangarira -- pay attention; take care (TLS)
 • (oku)yanika -- hang in mid-air
 • yanikira -- set out to dry (TLS)
 • yanja -- spread
 • yanura -- drop; throw down
 • okuyara -- scrape
 • yasama -- open the mouth wide
 • yasya -- twist
 • ye:mba -- roar; rumble
 • ye:mberera -- fan; wave
 • (oku)ye:nda -- twist
 • ye:nda -- love; want (TLS)
 • (oku)ye:nja -- search for
 • (oku)ye:njeresya -- search diligently; spy out
 • okuyerera -- sweep (TLS)
 • yeresya -- explain (TLS)
 • yeya -- wipe
 • yia -- pull up; root up
 • yima -- withhold from
 • yo:mba -- shout
 • yo:nda -- become lean; grow thin
 • yo:ngesya -- increase; make greater (TLS)
 • yocha -- roast (TLS)
 • yoga -- wash; take a bath (TLS)
 • yoroba -- be listless
 • yosya -- wash (TLS)
 • yu:mbaka -- build (TLS)
 • (oku)yu:ngwa -- hear (TLS)
 • (oku)yu:ngya -- sift (TLS); filter; strain
 • yubaisya -- threaten (TLS)
 • yuma -- dry up; become dry (TLS)
 • (oku)yutuka -- faint; lose consciousness
Categories: Verblist

Verb Wiki

Verbix Website

edit SideBar

Copyright Verbix 1995-2016