Verbs

Swedish Irregular Verbs

VerbPastPast participle
anbefallaanbeföllanbefallit
anfallaanföllanfallit
ange, angivaangavangett
angripaangrepangripit
angåangickangått
anhållaanhöllanhållit
ankommaankomankommit
anläggaanla;anladeanlagt
anseansågansett
anslutaanslutade;anslötanslutat;anslutit
anslåansloganslagit
anståanstodanstått
ansättaansatteansatt
anta, antagaantogantagit
avbrytaavbrötavbrutit
avdagata, avdagatagaavdagatogavdagatagit
avge, avgivaavgavavgett
avgåavgickavgått
avgöraavgjordeavgjort
avhållaavhöllavhållit
avkommaavkomavkommit
avkunnaavkundeavkunnat
avlidaavledavlidit
avläggaavladeavlagt
avnjutaavnjötavnjutit
avseavsågavsett
avskrivaavskrevavskrivit
avslåavslogavslagit
avståavstodavstått
avsättaavsatteavsatt
avtaavtogavtagit
avtagaavtogavtagit
bebadbett
bedjabadbett
bedrabedrogbedragit
bedragabedrogbedragit
bedrivabedrevbedrivit
befallabeföllbefallit
befinnabefannbefunnit
begebegavbegett
begivabegavbegett
begripabegrepbegripit
begråtabegrätbegråtit
begynnabegynte;begynnadebegynnat;begynt
begåbegickbegått
behållabehöllbehållit
bekantgörabekantgjordebekantgjort
bekommabekombekommit
belebelogbelett
beläggabeladebelagt
besebesågbesett
besittabesattbesuttit
besjungabesjöngbesjungit
beskjutabeskötbeskjutit
beskrivabeskrevbeskrivit
bestigabestegbestigit
bestridastridade;bestredbestridit;bestridat
bestrykabeströkbestrukit
beståbestodbestått
besättabesattebesatt
betonggjutabetonggötbetonggjutit
betygsättabetygsattebetygsatt
bibehållabibehöllbibehållit
bidrabidrogbidragit
bidragabidrogbidragit
bifallabiföllbifallit
biläggabiladebilagt
bindabandbundit
bispringabisprangbisprungit
biståbistodbistått
bitabetbitit
bjudabjödbjudit
blankoförsäljablankoförsåldeblankoförsålt
bliblevblivit
blivablevblivit
bortgåbortgickbortgått
bortsebortsågbortsett
bosättabosattebosatt
bringabringade;bragtebringat;bragt
brinnabrannbrunnit
bristabrastbrustit
brytabrötbrutit
bärabarburit
bönfallabönföllbönfallit
börabordebort
delgedelgavdelgett
delgivadelgavdelgett
deltadeltogdeltagit
deltagadeltogdeltagit
djupfrysadjupfr�sdjupfrusit
dradrogdragit
dragadrogdragit
drickadrackdruckit
drivadrevdrivit
drypadr�pdrupit
dugad�gdugit
dykadykte;d�kdykt
d�dogd�tt
d�ljadoldedolt
efterkommaefterkomefterkommit
erbjudaerbj�derbjudit
erfaraerforerfarit
erfinnaerfannerfunnit
erh�llaerh�llerh�llit
erl�ggaerladeerlagt
ers�ttaersatteersatt
fallaf�llfallit
faraforfarit
fastbindafastbandfastbundit
fasth�llafasth�llfasth�llit
fastl�ggafastladefastlagt
fastsl�fastslogfastslagit
finnafannfunnit
finnasfannsfunnits
fisafesfisit
flygafl�gflugit
flytafl�tflutit
fortfarafortforfortfarit
fortg�fortgickfortg�tt
fortskridafortskredfortskridit
forts�ttafortsattefortsatt
framb�raframbarframburit
framdraframdrogframdragit
framdragaframdrogframdragit
framg�framgickframg�tt
framh�llaframh�llframh�llit
framkommaframkomframkommit
framl�ggaframladeframlagt
framskridaframskredframskridit
frig�rafrigjordefrigjort
frysafryste;fr�sfrusit;fryst
fr�ng�fr�ngickfr�ng�tt
fr�ntafr�ntogfr�ntagit
fr�ntagafr�ntogfr�ntagit
fullg�rafullgjordefullgjort
f�rgl�ggaf�rgladef�rglagt
f�fickf�tt
f�ranl�taf�ranl�tf�ranl�tit
f�rbindaf�rbandf�rbundit
f�rbisef�rbis�gf�rbisett
f�rbjudaf�rbj�df�rbjudit
f�rblif�rblevf�rblivit
f�rblivaf�rblevf�rblivit
f�rdraf�rdrogf�rdragit
f�rdragaf�rdrogf�rdragit
f�rdrivaf�rdrevf�rdrivit
f�redraf�redrogf�redragit
f�redragaf�redrogf�redragit
f�refallaf�ref�llf�refallit
f�regivaf�regavf�regett
f�regripaf�regrepf�regripit
f�rekommaf�rekomf�rekommit
f�religgaf�rel�gf�relegat
f�reskrivaf�reskrevf�reskrivit
f�resl�f�reslogf�reslagit;f�resl�tt
f�rest�f�restodf�rest�tt
f�retaf�retogf�retagit
f�retagaf�retogf�retagit
f�rfallaf�rf�llf�rfallit
f�rfaraf�rforf�rfarit
f�rflytaf�rfl�tf�rflutit
f�rfrysaf�rfr�sf�rfrusit
f�rg�f�rgickf�rg�tt
f�rg�sf�rgicksf�rg�tts
f�rg�raf�rgjordef�rgjort
f�rh�llaf�rh�llf�rh�llit
f�rkunnaf�rkundef�rkunnat
f�rlidaf�rledf�rlidit
f�rl�ggaf�rladef�rlagt
f�rl�taf�rl�tf�rl�tit
f�rnimmaf�rnamf�rnummit
f�rrinnaf�rrannf�rrunnit
f�rsef�rs�gf�rsett
f�rsigg�f�rsiggickf�rsigg�tt
f�rslutaf�rslutade;innesl�tf�rslutat;inneslutit
f�rsovaf�rsovf�rsovit
f�rst�f�rstodf�rst�tt
f�rsvinnaf�rsvannf�rsvunnit
f�rs�ljasf�rs�ldesf�rs�lts
f�rs�ttaf�rsattef�rsatt
f�rtaf�rtogf�rtagit
f�rtagaf�rtogf�rtagit
f�rtigaf�rtegf�rtigit
f�rutsef�ruts�gf�rutsett
f�ruts�gaf�rutsadef�rutsagt
f�ruts�gasf�rutsadesf�rutsagts
f�ruts�ttaf�rutsattef�rutsatt
f�rvridaf�rvredf�rvridit
galagolgalit
gegavgett
gendrivagendrevgendrivit
genljudagenlj�dgenljudit
genomg�genomgickgenomg�tt
genomsegenoms�ggenomsett
givagavgett
gjutag�tgjutit
glidagledglidit
gl�djagladdeglatt
gnidagnedgnidit
godtagodtoggodtagit
godtagagodtoggodtagit
gottg�ragottgjordegottgjort
gravl�ggagravladegravlagt
gravs�ttagravsattegravsatt
gripagrepgripit
grundl�ggagrundladegrundlagt
gr�tagr�tgr�tit
g�gickg�tt
g�ragjordegjort
hahadehaft
halshuggahalsh�gghalshuggit
havahadehaft
hemligh�llahemligh�llhemligh�llit
hinnahannhunnit
huggah�gghuggit
hush�llahush�llhush�llit
h�nskjutah�nsk�th�nskjutit
h�llah�llh�llit
h�nleh�nlogh�nlett
h�gtidligh�llah�gtidligh�llh�gtidligh�llit
iakttaiakttogiakttagit
iakttagaiakttogiakttagit
ifr�gas�ttaifr�gasatteifr�gasatt
ig�ngs�ttaig�ngsatteig�ngsatt
inbegripainbegrepinbegripit
inbjudainbj�dinbjudit
indraindrogindragit
indragaindrogindragit
infallainf�llinfallit
infinnainfanninfunnit
infrysainfr�sinfrusit
ingeingavingett
ingivaingavingett
ingjutaing�tingjutit
ingripaingrepingripit
ing�ingicking�tt
inh�llainh�llinh�llit
inkommainkominkommit
inneb�rainnebarinneburit
innehainnehadeinnehaft
innehavainnehadeinnehaft
inneh�llainneh�llinneh�llit
inneslutainneslutade;innesl�tinneslutat;inneslutit
inseins�ginsett
inskrivainskrevinskrivit
insugains�ginsugit
ins�ttasinsattesinsatts
intaintogintagit
intagaintogintagit
iscens�ttaiscensatteiscensatt
ist�nds�ttaist�ndsatteist�ndsatt
jordanslutajordanslutade;innesl�tjordanslutat;inneslutit
klarg�raklargjordeklargjort
klarl�ggaklarladeklarlagt
klivaklevklivit
knipaknepknipit
knytakn�tknutit
kommakomkommit
kringg�kringgickkringg�tt
kringsk�rakringskarkringskurit
krypakr�pkrupit
kung�rakungjordekungjort
kunnakundekunnat
kvarh�llakvarh�llkvarh�llit
kvarst�kvarstodkvarst�tt
kvidakvedkvidit
leloglett
levandeg�ralevandegjordelevandegjort
lidaledlidit
liggal�glegat
ljudalj�dljudit
ljugalj�gljugit
lovsjungalovsj�nglovsjungit
l�ggala;ladelagt
l�tal�tl�tit
l�sg�ral�sgjordel�sgjort
medgemedgavmedgett
medgivamedgavmedgett
misshush�llamisshush�llmisshush�llit
motbjudamotbj�dmotbjudit
mottamottogmottagit
mottagamottogmottagit
m�m�tte;m�ddem�tt
m�stam�stem�st
nagelfaranagelfornagelfarit
namngenamngavnamngett
namngivanamngavnamngett
nedbrytanedbr�tnedbrutit
nedfrysanedfr�snedfrusit
nedg�ranedgjordenedgjort
nedl�gganedladenedlagt
neds�ttanedsattenedsatt
niganegnigit
njutanj�tnjutit
nypan�pnupit;nypt
nyskrivasnyskrevsnyskrivits
nyttigg�ranyttiggjordenyttiggjort
offentligg�raoffentliggjordeoffentliggjort
omgeomgavomgett
omgivaomgavomgett
omg�omgickomg�tt
omh�ndertaomh�ndertogomh�ndertagit
omh�ndertagaomh�ndertogomh�ndertagit
omintetg�raomintetgjordeomintetgjort
omkommaomkomomkommit
omskrivaomskrevomskrivit
omslutaomslutade;innesl�tomslutat;inneslutit
oms�ttaomsatteomsatt
om�jligg�raom�jliggjordeom�jliggjort
permanentbel�ggapermanentbeladepermanentbelagt
pipapeppipit
planl�ggaplanladeplanlagt
provg�provgickprovg�tt
pungsl�pungslogpungslagit
p�bjudap�bj�dp�bjudit
p�drivap�drevp�drivit
p�g�p�gickp�g�tt
p�st�p�stodp�st�tt
redog�raredogjorderedogjort
reng�rarengjorderengjort
ridaredridit
rinnarannrunnit
rivarevrivit
rytar�trutit
r�dg�rar�dgjorder�dgjort
r�dsl�r�dslogr�dslagit
sammanbindasammanbandsammanbundit
sammanfallasammanf�llsammanfallit
sammanl�ggasammanladesammanlagt
ses�gsett
sittasattsuttit;setat
sjudasj�dsjudit
sjungasj�ngsjungit
sjunkasj�nksjunkit
skinaskenskinit
skitasketskitit
skjutask�tskjutit
skolaskolade;skulleskolat
skridaskredskridit
skrikaskrekskrikit
skrinl�ggaskrinladeskrinlagt
skrivaskrevskrivit
skrivasskrevsskrivits
skrytaskr�tskrutit
sk�raskarskurit
slintaslantsluntit
slippaslappsluppit
slitasletslitit
slutaslutade;sl�tslutat;slutit
sl�slogslagit;sl�tt
smaks�ttasmaksattesmaksatt
smitasmetsmitit
smygasm�gsmugit
sm�ltasm�ltde;smaltsm�ltt;smultit
sm�lesm�logsm�lett
sm�rjasmordesmort
snedvridasnedvredsnedvridit
snytasn�tsnutit
sovasovsovit
spinnaspannspunnit
sprickasprackspruckit
spridaspridde;spredspritt
springasprangsprungit
sp�rjaspordesport
stenl�ggastenladestenlagt
stickastickade;stackstuckit;stickat
stigastegstigit
stinkastankstunkit
stj�lastalstulit
storgr�tastorgr�tstorgr�tit
strands�ttastrandsattestrandsatt
stridastredstridit;stritt
strykastr�kstrukit
strykasstr�ksstrukits
st�stodst�tt
st�djast�ddest�tt
sugas�gsugit
supas�psupit
svidasvedsvidit
svikasveksvikit
sv�ljasvaldesvalt
sv�ltasv�lte;svaltsv�lt;svultit
sv�rasvorsvurit
syssels�ttasysselsattesysselsatt
s�gasa;sadesagt
s�ljas�ldes�lt
s�ljass�ldess�lts
s�rl�ggas�rlades�rlagt
s�ttasattesatt
tatogtagit
tagatogtagit
tigategtigit;tegat
tillbetillbadtillbett
tillbedjatillbadtillbett
tilldratilldrogtilldragit
tilldragatilldrogtilldragit
tillfallatillf�lltillfallit
tillf�ngatatillf�ngatogtillf�ngatagit
tillf�ngatagatillf�ngatogtillf�ngatagit
tillgetillgavtillgett
tillgivatillgavtillgett
tillgodosetillgodos�gtillgodosett
tillgripatillgreptillgripit
tillg�tillgicktillg�tt
tillhandah�llatillhandah�lltillhandah�llit
tillintetg�ratillintetgjordetillintetgjort
tillkommatillkomtillkommit
tillk�nnagetillk�nnagavtillk�nnagett
tillk�nnagivatillk�nnagavtillk�nnagett
tillm�tesg�tillm�tesgicktillm�tesg�tt
tillryggal�ggatillryggaladetillryggalagt
tillr�ttal�ggatillr�ttaladetillr�ttalagt
tillsetills�gtillsett
tillskrivatillskrevtillskrivit
tillslutatillslutade;innesl�ttillslutat;inneslutit
tillst�tillstodtillst�tt
tills�gatillsadetillsagt
tills�ttatillsattetillsatt
tilltatilltogtilltagit
tilltagatilltogtilltagit
tillvaratatillvaratogtillvaratagit
tillvaratagatillvaratogtillvaratagit
tillv�njatillvandetillvant
till�ggatilladetillagt
till�tatill�ttill�tit
tjutatj�ttjutit
tj�nstg�ratj�nstgjordetj�nstgjort
toppridatoppredtoppridit
tvingatvingade;tvangtvingat;tvungit
t�mjat�mde;tamde;t�mjdet�mjt;t�mt;tamt
t�ratordetort
t�rastordestorts
umg�sumgicksumg�tts
undanh�llaundanh�llundanh�llit
underg�undergickunderg�tt
underh�llaunderh�llunderh�llit
underl�taunderl�tunderl�tit
understrykaunderstr�kunderstrukit
underst�djaunderst�ddeunderst�tt
undg�undgickundg�tt
undkommaundkomundkommit
unds�ttaundsatteundsatt
undvaraundvaradeundvarat;undvarit
undvikaundvekundvikit
uppb�rauppbaruppburit
uppeh�llauppeh�lluppeh�llit
uppeh�llasuppeh�llsuppeh�llits
uppfinnauppfannuppfunnit
uppgeuppgavuppgett
uppgivauppgavuppgett
uppg�uppgickuppg�tt
uppg�rauppgjordeuppgjort
uppkommauppkomuppkommit
uppl�tasuppl�tsuppl�tits
uppm�rksamg�rauppm�rksamgjordeuppm�rksamgjort
uppr�tth�llauppr�tth�lluppr�tth�llit
uppskjutauppsk�tuppskjutit
uppst�uppstoduppst�tt
uppsugaupps�guppsugit
upps�gauppsa;uppsadeuppsagt
upptaupptupptit;upptit
upptagaupptogupptagit
upptasupptsupptits;upptits
utbjudautbj�dutbjudit
utbjudasutbj�dsutbjudits
utbristautbrastutbrustit
utdrautdrogutdragit
utdragautdrogutdragit
uteslutauteslutade;innesl�tuteslutat;inneslutit
utfallautf�llutfallit
utf�rs�ljautf�rs�ldeutf�rs�lt
utgeutgavutgett
utgivautgavutgett
utgjutautg�tutgjutit
utg�utgickutg�tt
utg�rautgjordeutgjort
utkommautkomutkommit
utl�tautl�tutl�tit
utseuts�gutsett
utskrivautskrevutskrivit
utsl�utslogutslagit;utsl�tt
utst�utstodutst�tt
utsugauts�gutsugit
uts�ttautsatteutsatt
uttauttoguttagit
uttagauttoguttagit
utvinnautvannutvunnit
utv�ljautvaldeutvalt
varavarvarit
varseblivarseblevvarseblivit
varseblivavarseblevvarseblivit
vederfarasvederforsvederfarits
vederl�ggavederladevederlagt
vetavisstevetat
vidg�vidgickvidg�tt
vidkommavidkomvidkommit
vidmakth�llavidmakth�llvidmakth�llit
vidtavidtogvidtagit
vidtagavidtogvidtagit
vikavekvikit
viljavillevelat
villfaravillforvillfarit
vinavenvinit
vinnavannvunnit
vridavredvridit
v�ljavaldevalt
v�njavandevant
v�xav�xtev�xt;vuxit
�ta�t�tit
�dagal�gga�dagalade�dagalagt
�ligga�l�g�legat
�l�gga�lade�lagt
�se�s�g�sett
�sidos�tta�sidosatte�sidosatt
�sk�dligg�ra�sk�dliggjorde�sk�dliggjort
�stadkomma�stadkom�stadkommit
�s�tta�satte�satt
�ta�tog�tagit
�taga�tog�tagit
�terb�ra�terbar�terburit
�terf��terfick�terf�tt
�terge�tergav�tergett
�tergiva�tergav�tergett
�terg��tergick�terg�tt
�terins�tta�terinsatte�terinsatt
�terkomma�terkom�terkommit
�terse�ters�g�tersett
�terst��terstod�terst�tt
�terta�tertog�tertagit
�tertaga�tertog�tertagit
�teruppta�terupptog�terupptagit
�terupptaga�terupptog�terupptagit
�tnjuta�tnj�t�tnjutit
�del�gga�delade�delagt
�del�ggas�delades�delagts
�verdriva�verdrev�verdrivit
�verenskomma�verenskom�verenskommit
�verfalla�verf�ll�verfallit
�verge�vergav�vergett
�vergiva�vergav�vergett
�verg��vergick�verg�tt
�verinse�verins�g�verinsett
�verligga�verl�g�verlegat
�verl�gga�verlade�verlagt
�verl�ta�verl�t�verl�tit
�verse�vers�g�versett
�verskrida�verskred�verskridit
�verstiga�versteg�verstigit
�vers�tta�versatte�versatt
�verta�vertog�vertagit
�vertaga�vertog�vertagit
�vervinna�vervann�vervunnit

Verb Wiki

Verbix Website

edit SideBar

Copyright Verbix 1995-2016